Diverse regelingen die gelden voor onze schoollocaties:

Boeken en leermiddelen
De meeste schoolboeken en digitale leermiddelen worden door school betaald. Niet gratis en niet door school geregeld zijn o.a. woordenboeken, atlassen en rekenmachines.
Meer informatie staat hier.

Integriteitcode
Voor iedereen die optreedt namens of voor Lingecollege geldt onze integriteitcode.

Klachtenregeling
Ouders en leerlingen kunnen, indien gewenst, een klacht indienen over het bestuur en/of personeel van de school. Op iedere locatie zijn hiervoor twee contactpersonen benoemd die u eventueel doorverwijzen naar een onafhankelijk vertrouwenspersoon.
De klachtenregeling staat hier.

Klokkenluidersregeling
Een regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Lingecollege.
Meer informatie staat hier.

Leerlingstatuut
De inhoud van ons Leerlingstatuut (voor alle locaties) staat hier.

Leerplicht en verlof
In de leerplichtwet staat de kinderen de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk.
Schoolvrij - wanneer wel, wanneer niet

Open Leercentrum/mediatheek
In het Open Leercentrum (OLC) zijn vaste computers beschikbaar voor leerlingen om aan te werken. Er is veel aandacht voor vaardigheden zoals samenwerken waardoor leerlingen actiever en zelfstandiger leren.
Leerlingen kunnen via Aura Online boeken zoeken en reserveren.

Passend onderwijs
Met de invoering van passend onderwijs is de school verplicht om te zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
www.swvrivierenland.nl

Pestprotocol
Het pestprotocol is hierboven te downloaden.

Stichting Veilig Thuis
Bij signalen die wijzen op acuut of zodanig ernstig geweld dat een leerling of een gezinslid van de leerling onmiddellijk moet worden beschermd, kan school direct advies vragen aan Stichting Veilig Thuis.
Lees hier meer of bekijk het schema.

Veerpont
Leerlingen uit het Land van Maas en Waal maken gebruik van de veerpont om naar school te komen. De school zorgt voor een reductie op de prijs van de pontkaarten als uit een gezin twee of meer kinderen bij ons op school zijn ingeschreven.

Als de pont uit de vaart is, regelt school een bus. De bus rijdt ’s morgens vroeg en aan het einde van de middag en stopt in drie dorpen: Beneden-Leeuwen, Dreumel en Wamel. Lingecollege betaalt de kosten van de bus.
De vertrektijden van de bus staan hier.

Verzekering
RSG Lingecollege is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen van leerlingen. De school heeft een aanvullende verzekering afgesloten die lichamelijke schade dekt wanneer een leerling op school en van en naar school een ongeval overkomt. Tevens is een leerling voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd wanneer schade wordt aangericht aan derden op het moment dat de leerling onder toezicht staat van de school.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Lingecollege handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Recente informatie staat op de pagina Privacy.