Hier staan we voor

Lingecollege in maatschappelijk perspectief

Lingecollege is een openbare school die een plaats heeft in een veelvormige samenleving. Dit houdt in, dat onze school van en voor de samenleving is. Het betekent dat we transparant willen zijn naar ouders en leerlingen en openstaan voor constructieve op- en aanmerkingen.

Onze school is een afspiegeling van die samenleving op het Lingecollege is iedereen welkom, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Onze school besteedt aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Lingecollege is bij uitstek een ontmoetingsplaats voor leerlingen met verschillende culturele, maatschappelijke en sociaaleconomische achtergronden. Daarbij gaan we uit van wederzijds respect voor levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, collega’s ouders en personeelsleden. Onze school streeft naar een veilige leefomgeving waarin leerlingen elkaar accepteren, respecteren en waarderen. Kortom: een school waarin leerlingen kunnen zijn wie ze zijn.

Lingecollege in de omgeving

Het Lingecollege is geworteld en stevig verankerd in Tiel. De huidige school komt voort uit een van de oudste gymnasia van ons land, een grote vwo/havo- en vmbo-scholengemeenschap en een succesvolle zelfstandige mavo.

Onze school zoekt intensief contact met de omgeving: culturele en religieuze instellingen, sportfaciliteiten, gemeentelijke instellingen waarbij ook de natuur en de openbare ruimte worden betrokken. De omgeving is de plek waar leerlingen wonen, werken en zich ontspannen. Het is daarom noodzakelijk dat de school de omgeving in de school haalt en de school in de omgeving brengt. Door de omgeving te betrekken bij het leren, krijgt kennis ook betekenis voor leerlingen.

Naast traditie maakt Lingecollege zich sterk voor innovatie. Nieuwe onderwijsconcepten worden kritisch bekeken en waar nodig ingepast in ons onderwijs en onze leerlingbenadering. Technologie is daarbij geen doel op zich, wel een hulpmiddel. Onze school wil een plaats zijn waar traditie, kennis en innovatie samenkomen. Niet de waan van de dag, maar duidelijke keuzes en uitgangspunten bepalen wie we zijn. De school is daarbij nooit af en zal zich altijd blijven ontwikkelen.

Lingecollege als ontmoetingsplaats voor leven, leren en groeien

Een plaats voor kennis en vaardigheden. Een ontmoetingsplaats voor leren betekent dat school een cognitieve opdracht heeft: kennisoverdracht. Naast een pluriforme samenleving kent ons land een kenniseconomie. Kennis is belangrijk en noodzakelijk. Lingecollege richt zich daarom op een hoog kennisniveau en streeft naar goede eindexamenresultaten. Een goede kennisbasis verhoogt de kansen in het vervolgonderwijs en een maatschappelijke carrière. Leren betekent voordoen en nadoen, fouten maken en doorgaan. Leren is lang niet altijd leuk. Dat hoeft ook niet. Het betekent wel, dat begeleiding en sturing voor veel mensen nodig is. Door de omgeving bij het onderwijs te betrekken en door de samenhang tussen vakken te benadrukken hoopt de school de zin van de leerstof aan te geven. Bij leren komt meer kijken: zelf keuzes leren maken vormt ook een onderdeel van de opvoeding. Naast vakkennis worden vakvaardigheden intensief geoefend; het gaat er wel om dat de kennis actief kan worden toegepast.

Onze school wil een talentgerichte school zijn voor alle leerlingen waarbij aandacht is voor talenten en interesses. Naast het aanbieden van keuzemogelijkheden in het reguliere programma, is in bepaalde situaties ruimte voor hoogwaardige verdieping. Lingecollege is zowel in populatie als in onderwijsaanbod een afspiegeling van de samenleving.

Een ontmoetingsplaats voor groeien houdt in, dat we ons instellen op de fase waarin een leerling zich bevindt in zijn of haar ontwikkeling door het geven van gerichte feedback.
De ontwikkeling van puberteit tot volwassenheid vraagt om aansluiting bij wat een leerling op verschillende momenten nodig heeft.

Lingecollege streeft naar een activerende didactische benadering in de lessen en projecten. Leren door doen is effectiever en uitdagender en vergroot de eigen verantwoordelijkheid. Leerlingen worden gestimuleerd actief samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent dat leerlingen verantwoordelijkheid krijgen, maar die ook moeten afleggen. Goed leren samenwerken is naast gedegen kennis noodzakelijk voor succes. Leerlingen brengen de leeftijdsfase op school door die gekenmerkt wordt door fysieke, maar ook mentale groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Onze school zet daarbij vertrouwen in de leerling voorop. We rekenen op elkaar en zijn er voor elkaar.

Naast kennis en vakvaardigheden vormen sociale vaardigheden een essentieel onderdeel van de groei naar volwassenheid. Omgangsvormen krijgen daarbij veel aandacht. Wij hanteren duidelijke afspraken over normen en waarden. We spreken elkaar dus aan op ons gedrag. Dat geldt voor leerlingen, mentoren, vakdocenten, schoolleiding en onderwijsondersteunend personeel. De school wil een veilige leeromgeving bieden.

Onze school is een plek met ruimte voor verschillen, waar geen ruimte is voor intolerantie en onverschilligheid.

School en identiteit

Kennis is niet alleen een voorwaarde om te kunnen functioneren in de samenleving, maar ook voor maatschappelijke betrokkenheid en burgerschap. Het Lingecollege benadrukt ook het belang van wetenschap, een kritische geest en waarheidsvinding. Dit brengt ons weer terug bij de maatschappij. Scholen zijn wettelijk verplicht actief burgerschap te stimuleren. We zijn ervan overtuigd dat kennis van ons politieke bestel gekoppeld aan het leren actief deel te nemen aan de samenleving noodzakelijk zijn om leerlingen een bijdrage te laten leveren aan de maatschappij.
Het betekent dat we als mens iets voor elkaar over moeten hebben.

Ons doel is leerlingen te stimuleren zich tot een zelfbewust en tolerant lid van de samenleving te ontwikkelen, een onafhankelijk denker met een onderzoekende geest die de verschillen tussen mensen respecteert. Daarbij hecht de school veel waarde aan kennis. Het is een voorwaarde goed te kunnen functioneren en zelfstandig te zijn in onze technologische wereld. Wanneer onze leerlingen de school verlaten, hebben ze geleerd voor zichzelf en hun idealen op te komen en zo een bijdrage te kunnen leveren aan de wereld waarin zij leven.
Daar staan we voor. Lingecollege, de school dichtbij.

Wat bepaalt onze school?

Wat is onze werkwijze?

 

Gezonde schoolkantine

Op onze school vinden we verantwoord eten en drinken belangrijk. Met een bewust schoolkantine-aanbod leren scholieren al op jonge leeftijd een gezonde keuze te maken. Vandaar dat we hebben gekozen voor het ONTDEK-concept van Van Leeuwen Catering. Met dit concept voldoet onze kantine aan de nieuwste richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Elk jaar wordt het assortiment beoordeeld aan de hand van de kantinescan en worden deze resultaten gepresenteerd aan de directie.