Uw inspraak

Onderwijs maken we samen.
We willen graag dat ouders/verzorgers betrokken zijn en blijven bij ons onderwijs.

U bent van harte uitgenodigd zitting te nemen in een van onze inspraakorganen of klankbordgroepen zoals ouderraad of ouderplatform!

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers. De MR geeft bestuur en directie gevraagd en ongevraagd advies over schoolbrede thema's zoals de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Veel zaken in de school kunnen alleen geregeld worden wanneer ze de instemming hebben van de MR.

Deelraden
De locaties vwo/havo en vmbo/praktijkonderwijs hebben elk een deelmedezeggenschapsraad (DMR). Deze DMR bestaat ook uit medewerkers, ouders/verzorgers en eventueel enkele leerlingen. De leden van de deelraad worden gekozen door respectievelijk medewerkers, ouders/verzorgers en, indien van toepassing, leerlingen van de desbetreffende locatie. De deelraad overlegt met de locatiedirectie over zaken die de locatie betreffen. Over deze zaken heeft de deelraad instemmingsrecht of adviesbevoegdheid.

Ouderraad en ouderplatform
Op de locaties vwo/havo en vmbo zijn een ouderraad en een ouderplatform actief. De ouderraden zijn actief betrokken bij diverse evenementen bijvoorbeeld tijdens sportdagen en waterkampen. De ouderplatforms denken mee met de locatiedirecties over bijvoorbeeld het verbeteren van het onderwijs en de communicatie tussen ouders en school.

Leerlingenraden
Per locatie is er een leerlingenraad. Een paar keer per jaar overlegt deze raad met een of meer afdelingsleider(s). Leerlingen kunnen zo duidelijk maken wat zij belangrijk vinden. Hierdoor krijgen leerlingen de kans om mee te denken over onderwerpen die op school spelen.