Privacy

Om goede privacymaatregelen te kunnen nemen, is het belangrijk te weten wat er precies in de wet staat en deze regels te vertalen naar de afspraken binnen school.

Wbp / AVG
In Nederland is de privacybescherming nu nog geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet beschermt de privacy door regels te stellen voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland.
Op 25 mei 2018 zal de Wbp worden vervangen door een Europese privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Op het Lingecollege maken we alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van leerlingen en de organisatie die daarvoor nodig is.

-De meeste gegevens ontvangen wij van ouders, bij de inschrijving op onze school. Het aangepaste inschrijvingsformulier wordt hiervoor met ingang van de nieuwe wet gebruikt.

-Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over leerlingen, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (dyslexie of ADHD).

-De leerlinggegevens en de vorderingen van onze leerlingen worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister. De toegang en de gegevens zijn door ons beveiligd en de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen het personeel die de gegevens noodzakelijk nodig heeft.

-Ouders en leerlingen hebben het recht de persoonlijke gegevens van een minderjarig kind in te zien. Als gegevens niet kloppen, corrigeren wij de informatie. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.
 
Digitaal leermateriaal
In bepaalde lessen maken wij gebruik van digitaal leermateriaal. Hiervoor zijn beperkte persoonsgegevens nodig. Bijvoorbeeld om een leerling te kunnen identificeren als hij of zij inlogt.

Wij hebben met onze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die zij krijgen:
de leverancier mag leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we vooraf toestemming van ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.
Bij alle vast te leggen en te verstrekken gegevens geldt dat er alleen dat wordt vastgelegd en gedeeld wat echt noodzakelijk is. Verstrekte gegevens mogen zowel door ons als door onze leveranciers ook alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn/waren.
Deze afspraken leggen wij met onze leveranciers vast in verwerkersovereenkomsten.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw toestemming.
Ouders van leerlingen onder de 16 jaar en leerlingen die ouder zijn dan 16 jaar mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.

Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.