Organisatiestructuur

De organisatie van onze scholengemeenschap is erop gericht om leerlingen uitstekend onderwijs te bieden in een moderne, kleinschalige omgeving. Ons onderwijsaanbod hebben we verdeeld over drie locaties en we werken met kernteams.

Locatiedirectie
Elke locatie heeft een eigen directie die verantwoordelijk is voor de uitvoering en ontwikkeling van het schoolbrede beleid op de locatie. De directies leggen verantwoording af aan de bestuurder. Per locatie is er een managementteam verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bestaat uit de locatiedirecteur, adjunctdirecteuren en afdelingsleiders.

Locatie vwo, havo en ISK
Peter Schaap, locatiedirecteur

Locatie mavo, beroepscollege en
locatie praktijkonderwijs

Han ter Reegen, locatiedirecteur

Bestuur en Raad van Toezicht
Het bestuur vertegenwoordigt de hele scholengemeenschap en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het huidige en toekomstige beleid en de financiën van de scholengemeenschap. Ook heeft het bestuur geregeld gesprekken met medezeggenschap- en ouderraden, met de gemeente en met andere scholen in Tiel en in de regio.

De Raad van Toezicht controleert en adviseert het bestuur van RSG Lingecollege. De leden van de Raad komen een aantal keer per jaar bij elkaar om diverse onderwerpen te bespreken. Bijvoorbeeld de financiën, de strategie van RSG Lingecollege of de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving.

Een overzicht van leden en contactgevens staat op de pagina Bestuur.

Bevoegd gezag
De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel is het bevoegd gezag. Vanuit de stichting wordt het Lingecollege bestuurd door de heer drs. P.J. Ronner. Ook de Raad van Toezicht werkt in opdracht van de stichting.