Afspraken

Binnen school hebben we een aantal afspraken om het een en ander goed te laten verlopen en op elkaar af te stemmen, vastgelegd in het schoolreglement. Ook heeft de school een leerlingstatuut waarin rechten en plichten van de leerlingen zijn benoemd.

Normen, waarden en gedrag
Veel zaken vinden wij vanzelfsprekend. Iedereen is verantwoordelijk voor de sfeer, orde en netheid in en rond de gebouwen. Iedereen gedraagt zich zodanig, dat de ander zich veilig en prettig voelt op onze school. Deze zaken zijn samengevat in de ’Vijf gouden regels van het Lingecollege’ en vormen het uitgangspunt van waaruit iedere locatie handelt:

Deze regels zijn uitgewerkt in een aantal specifieke, concrete regels per locatie die te vinden zijn in de verschillende schoolgidsen. Een belangrijk uitgangspunt bij de regels en afspraken is, dat de leerlingen altijd de aanwijzingen van welke medewerker dan ook opvolgen.

Huisregels
locatie vwo/havo/ISK - lees meer: Wat we doen
locatie vwo/havo/ISK - lees meer: STOER
locatie vmbo - lees meer: STOER

Sociale media
De school heeft een protocol voor het gebruik van sociale media. We verwachten van iedereen dat fatsoensnormen worden gehanteerd.
Lees hier hoe wij daar tegenover staan.

Gebedsruimte
RSG Lingecollege respecteert de individuele geloofsovertuiging van haar leerlingen. De school ziet gelet op haar openbare karakter voor zichzelf geen faciliterende rol en creëert daarvoor geen speciale (gebeds)ruimtes.