Zorgstructuur

RSG Lingecollege probeert leerlingen die hulp of ondersteuning nodig hebben zo goed mogelijk te begeleiden. Leerlingen met dyslexie kunnen bijvoorbeeld extra hulp van een remedial teacher krijgen en leerlingen die zich erg zenuwachtig maken voor een toets hebben wellicht baat bij een faalangsttraining.

Als er problemen thuis zijn en een leerling wil eens met iemand praten dan hebben wij een schoolmaatschappelijk werker of counselor beschikbaar. Als een leerling langdurig ziek is en niet naar school kan, gaan we nadenken over een passende oplossing. Wanneer sprake is van hoogbegaafdheid, zoekt de zorgcoördinator samen met de docenten naar bijvoorbeeld extra leerstof. Leerlingen met een leerlinggebonden financiering krijgen extra begeleiding in samenspraak met de ambulant begeleider.
De zorgcoördinator regelt alle zorg die nodig is op de betreffende schoollocatie. Natuurlijk wordt dit altijd in samenspraak met ouders/verzorgers gedaan.

Zorg Advies Team (ZAT)
Het ZAT is een overleg waarbij de zorgcoördinator, de leerplichtambtenaar, de schoolarts, schoolmaatschappelijk werk en de counselors praten over de zorgen die school heeft over een leerling. Als een leerling wordt besproken in het ZAT worden ouders/verzorgers hierover geïnformeerd.
Het ZAT geeft een begeleidingsadvies of verwijst naar een hulpverleningsorganisatie buiten de school of intern.

Zorgbureau
Het Zorgbureau, in de persoon van een staffunctionaris Zorg, ondersteunt de zorgcoördinatoren, heeft overleg met de instanties waar leerlingen naartoe worden doorverwezen, regelt bijvoorbeeld dat een leerling tijdelijk op een 'Rebound'-voorziening komt, omdat het op school even niet lukt, en organiseert scholingsdagen voor docenten.
Het Zorgbureau is zo goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van zorg.

 

©2015 RSG Lingecollege

Disclaimer